Програма „Младежта в действие, дейност 2, проект „Хоро се вие, извива“

През октомври 2011г. НЧ "Димитър Динев 1937" кандидатства и получи от НЦЕМПИ акредитация да работи като посрещаща, координираща и изпращаща организация по Програма "Младежта в действие", дейност 2. Читалището кандидатства по програмата към 01.11.2011г. с проект „Хоро се вие, извива“. Проекта беше одобрен и реализиран с финансовата подкрепа на програма "Младежта в действие" на Европейската комисия, администрирана в България от Национален център "Европейски младежки програми и инициативи".

Програма "Младежта в действие" е създадена от Европейския съюз за младите хора. Целта и е да насърчи у младите европейци активно европейско гражданство, солидарност и толерантност, да ги включи в създаването на бъдещето на Европейския съюз. Програмата стимулира мобилността в и извън границите на ЕС, неформалното образование и междукултурния диалог, насърчава заетостта и включването на всички млади хора и такива в неравностойно положение, независимо от образователното или социално ниво и принадлежност към дадена култура и религия. Програма "Младежта в действие" е за всички. Тя дава важен принос за придобиване на компетенции чрез неформално образование, за насърчаване на участието на младите хора в обществените процеси и демократичния живот на Европа, за създаване на общество базирано на знания, иновации, качествено образование, адаптивност и креативност, отворен пазар на труда и обществена ангажираност. Всеки доброволец участвал в проект по "Младежта в действие" има право да получи сертификат Youthpass, който описва и формализира неформалния опит, получен в рамките на проекта. Този документ може да бъде много важен за личното, бъдещото образователно или професионално развитие на участника.

Проект "Хоро се вие, извива" е краткосрочен проект от групов тип с продължителност шест седмици. Участват шест доброволеца от Полша, Италия и Македония. Дейностите по проекта ще се провеждат в сградите на читалището и на територията на гр. София. Успешното провеждане на Национален фестивал на групите за народни хора „Хоро се вие, извива“ 6 поредни години и неговото положително въздействие върху обществото, ни мотивира да разгърнем творческия си потенциал, да споделим опита си и да докажем, че изкуството е без граници.
Като цяло ролята и задачите на доброволците в проекта бяха съпътствани от обучителен процес, който стимулира креативността, активността и инициативността им. Доброволците, които участваха в проекта имаха афинитет към фолклора, популяризираха ЕДС и нейните принципи, оказаха помощ при организирането и провеждането на събитието. Проектът даде възможност на младежите да натрупат нови знания и умения, да научат нови езици, да срещнат различни хора, да открият нова култура, да преодолеят различията и да познават и съхраняват културните ценности. Чрез проекта доброволците се превърнаха в посланици на българските традиции и култура. Проекта насърчи положителното осъзнаване на различията между културите и създаде здрава интелектуална и емоционална връзка между доброволците. Чрез Програма "Младежта в действие" проекта "Хоро се вие, извива" осъществи планираните постижения за доброволците. В междукултурен аспект доброволците получиха развитие на личностните им качества, чрез изработване на материали за България (брошури и сувенири), чрез контактите помежду си и срещите им с местната общност, чрез интересни факти и нагледна информация за българския фолклор, традиции, обичаи и кухня. Чрез Youthpass сертификата и придобитите от доброволците компетенции проекта, програма "Младежта в действие" и българския фолклор ще достигнат европейско значение и популяризация. Този проект бе отлична възможност за европейските доброволци и за младите хора от местната общност да практикуват чужди езици, да преодолеят културните различия, да обменят идеи и опит, както и да се учат един от друг на толерантност, солидарност, разбирателство и активност, за да бъдат по-информирани по отношение на културата в страните, от които са доброволците, а също и за възможностите, които предоставя програма Младежта в действие.
Доброволците оцениха потребността от сътрудничество чрез познаване и опознаване на младите хора, техните традиции и култура.

Форума и проекта "Хоро се вие, извива" бяха анонсирани в медиите и интернет пространството, представяхме и разказвахме за доброволците и техните страни, популяризирахме Програмата "Младежта в действие". Издадени са DVD и брошури. Логото на Програмата бе поставено на регламента за участие на групите, на проектираните от доброволците грамоти, на поканите и афишите на мероприятието, на рекламните тениски, на DVD-то. Фестивала беше представен онлайн. Чрез проекта и фестивала Програмата "Младежта в действие" доби по широко спектърна популярност. За Програмата "Младежта в действие" научиха всички участници и гости на фестивала. Доброволците поздравиха участниците във фестивала като изпълниха за тях популярни български народни хора. Това беше жива интерпретация на придобити компетенции и реално доказателство за ползите от проекта, същевременно над 2000 българи научиха за програмата и за доброволчеството. Младежите от колективите в читалището са потенциално заинтересовани да станат доброволци и да се възползват от възможностите които им предоставят Националната Агенция и Европейският съюз.

You are here Общи новини Програма „Младежта в действие, дейност 2, проект „Хоро се вие, извива“